niedziela, maj 19, 2019

Oferta

W zakresie naszej działalności znajdują się:

 1. Geologia inżynierska:
  • projekty robót geologicznych
  • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 2. Geotechniczne warunki posadowienia:
  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • projekty geotechniczne
 3. opinie geologiczne
 4. ekspertyzy geologiczne
 5. geotechniczna obsługa budów

 Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na:

  • zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
  • zaprojektowaniu odwodnień budowlanych;
  • przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
  • zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;
  • określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
  • ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,
  • także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
  • ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
  • wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
  • ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
  • ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

1. Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

2. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na:

1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

3. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 1. Fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 2. Ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
 3. Wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
 4. Przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 5. Kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

 1. Obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
 2. Nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,  Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 463
 3. Obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu
 4. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
 5. Środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 6. Budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 7. Obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 8. Tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 9. Obiekty infrastruktury krytycznej,
 10. Obiekty zabytkowe i monumentalne.

4. Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

5. Po stwierdzeniu innych od przyjętych w badaniach warunków geotechnicznych gruntu projektant obiektu budowlanego zmienia jego kategorię geotechniczną.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - poz. 463.

« Maj 2019 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z galerią wykonywanych zleceń.

więcej 

info

Zakres naszej działalności obejmuje głównie województwo małopolskie.

Powiaty:

 • nowosądecki
 • gorlicki
 • brzeski
 • bocheński
 • limanowski
 • nowotarski
 • tatrzański
 • suski
 • wadowicki

Masz pytania?

tel. 696-466-689

Pracujemy codzienie od poniedziałku do piątku od 8 - 16